ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สำหรับสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ตำแหน่งนักจิตวิทยา และ/หรือตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

image เอกสารแนบ