Accessibility Tools

ศาลแขวงพัทยา
Pattaya Kwaeng Court
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพัทยา

ประกาศ สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2567 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)image

image เอกสารแนบ